Ofte Stillede Spørgsmål – og Svar

IC-Meter er en avanceret enhed med kvalitetsmålere og forbindelse til Internettet.
Hvis du ikke kan finde svar her, er du velkommen til at kontakte os direkte.

 

Hvordan beregnes luftskifte?

Luftskife (Air change rate/h) angiver hvor stor en andel af et lokales luft som udskiftes i en time. Værdien er brøken imellem udvekslet luft og volumen i lokalet. Typiske luftskifte ligger på 0,2 – 0,8. Et lokales basis luftskifte (Air change rate) beregnes for tidspunkter hvor der er tomt, helt præcist lige efter at den sidste person har forladt lokalt. Metoden baseres på at vi mennesker udleder ret meget CO2. Det kan umiddelbart spores ved at indeluftens CO2-koncentration hurtigt stiger når der er personer til stede. I naturen er CO2-indholdet i dag ca. 400 ppm, mens det i et lokale typisk kommer op på 700 – 800 ppm eller mere. Ppm står for parts per million, så 400 ppm eller 0,4 promille, er den samme CO2 koncentration, som forekommer i naturen. Når vi forlader et lokale falder CO2-indholdet ned mod værdien ude i naturen, de 400 ppm. Den hastighed hvormed CO2-indholdet falder, kan omregnes til lokalets luftskifte. Ved brug af nogle algoritmer udpeger IC-Meter hvornår lokalet er tomt, samt hvordan CO2-indholdet falder. Ved at sammenligne flere situationer hvor personer forlader lokalet, kan lokalets basis luftskifte beregnes. Normalt vil en bygnings tæthed blive kontrolleret ved en trykmåling på stedet, hvor der sprøjtes sporgas ind i bygningen. IC-Meter gør det lidt smartere, ved at bruge menneskernes naturlige CO2-udledning som sporgas, samtidig med at disse beregninger sker helt automatisk og fortløbende.

Hvis boksen ikke sender data – IC-Meter Mobile (GSM)

 1. Er der SIMkort i? (Nogen kan have taget det)
 2. Sidder SIMkortet ordentligt i? (Prøv at trykke det ud og ind med neglen)
 3. Er simkortet aktivt? (Tjek med teleselskabet eller prøv med et andet simkort eller sæt det i en mobiltelefon og se om der kommer ’bjælker’). Hvis man fx kører på taletidskort, der går ned i hastighed når den aftalte datamængde er brugt.
 4. Er mobildækningen svag? (tjek eventuelt med en almindelig mobiltelefon)
 5. Er boksen blevet flyttet? (Hvis ja). Er der dækning på det nye sted?
 6. Sidder USB stikket i strømforsyningen og ikke i PC’en? Og er der strøm på stikkontakten?
 7. Har boksen været på gulvet?
 8. Lyser eller blinker LED lampen i bunden af boksen som den skal, når strømmen tilsluttes? (tjek strømforsyningen hvis den ikke lyser)
  • Når der sættes strøm på, lyser den gult efterfulgt af gult langsomt blink
  • Kort efter blinker den hurtigt grønt (forsøg på upload) – typisk 1-3 minutter
  • Når der er svar fra serveren, lyser den fast grønt – og der sendes data
  • Til slut slukkes lampen
  • Hvis fejl (ingen svar fra serveren), blinker lampen gult og lyser herefter fast gult
 9. Hvis der ikke er nogen forbindelse til serveren, fortsætter IC-Meter boksen med at måle og gemmer data for op til 7 i sin egen lille hukommelse. Så snart forbindelsen er genetableret, uploades data automatisk. Vær opmærksom på, at det kan tage nogen timer inden alle data er genetableret.

Kan IC-Meter håndtere andre sensorer og målere?

IC-Meter er et åbent IT-koncept, som muliggør integration imellem de data som IC-Meter måler, henter og beregner kan kombineres med andre videnskilder, men også med f.eks. andre udbyderes analyse- og styringsværktøjer. For at sikre fuld kompabilitet til andre måle- og styreenheder hos kunderne , f.eks. energimålere, ventilationsanlæg, varmepumper osv., sker al integration og kommunikation imellem disse i enheder ”skyen”, dvs. imellem IC-Meters server og det IT-system som den pågældende udbyder benytter sig af. Dette har nogle oplagte fordele. For det første behøver kunderne ikke involveres i opsætning, idet dette klares af de respektive udbydere . De sikrer hver især skal sikrer at deres egen data-hjemtagning fra målere m.v. fungerer upåklageligt, hvorefter der udveksles informationer imellem systemerne som web-services. For det andet sikrer konceptet med integration i ”skyen” kompabilitet i forhold til eksisterende såvel som fremtidige produkter og videnskilder. Dette gælder også for helt nye produkter, hvor snitfladen ikke er på plads. Her kan udviklere og IC-Meter kunder eksporte egne IC-Meter til eksterne systemer der er under udvikling. I 3. kvartal 2013 præsenterer IC-Meter et nyt energimodul, hvor IC-Meter data kombineres med opgørelser over bygningers faktiske varmeforbrug. Sidstnævnte data hentes fra bl.a. energiselskabernes fjernaflæste energimålere, men også fra IC-Meters ”digitale olie-måler”. kommer det et nyt

Hvor mange IC-Meter bør der installeres i en bolig?

IC-Meter er udviklet til at måle analyser i et rum eller en mindre bolig. For større arbejdspladser, og boliger i flere etager, er der helt sikkert behov for flere IC-Meters. Luft bevæger sig fint rundt i en bygning. Problemet er lokaler hvor dørene tit er lukkede. Her kan indeklimaet være meget forskelligt i lokaler der ligger tæt på hinanden. Start med at købe én IC-Meter, og så kan du supplere op efterfølgende, hvis du vil zoome ind på bestemte rum.

Pris for løbende drift af IC-Meter?

Der betales 8 kr. pr. måned pr. boks for den løbende drift. Denne inkluderer det fortløbende drift af server, hjemtagning af måledata, beregning af nøgletal, arkivering af statistikker, lagring af de detaljerede måledata i en måned, samt standard facilitet for eksport af data. Hvis du ønsker, at vi gemmer alle dine detaljerede data i længere tid, ønsker specielt web services, el.lign. opkræver IC-Meter betaling herfor.

Hvad er forskellen på IC-Meter VIEW og IC-Meter MASTERVIEW?

De detaljerede data vises i IC-Meter VIEW, som er din personlige visning. Her kan du se indeklima-målinger samt prognoser for indeklima resten af dagen, de lokale vejrprognose, statistik samt beregnede nøgletal for ventilation. Det er også her du laver opsætning, giver visningsrettigheder til andre osv. MASTERVIEW er en oversigtsvisning, hvor der alene vises månedsstatistik. Den retter sig specielt mod brugere med mange IC-Meters, hvor den leverer en oversigt, men en linje per måler. For lejligheder gælder særligt, at udlejerne alene må se månedsstatistikkerne i Master VIEW, mens lejerne må se de detaljerede data om egen bolig.

Hvem kan se mine data?

Alle data tilhører kunden og vises kun for denne. De forskellige applikationer er knyttet til brugeren og beskyttet via password. IC-Meter giver ejeren af måleren, mulighed for at præsentere dele af sine data for bestemte personer eller offentliggøre disse. Det kan bestemt ikke anbefales at give andre personer adgang til de detaljerede data – 5. minuters opdatering – til andre personer end dem du stoler fuldt ud på (En tyv har stor interesse i at vide om der f.eks. er personer til stede). Du kan dele data med andre påfølgende måder: I IC-Meter æsken finder der en mærkat med en QR-kode. Tanken er at du sætter denne mærkat på din dør e. lign. Dem der passerer døren kan med sin smartphone affotografere QR-koden og få vist månedsstatistik eller de helt aktuelle værdier. Hvis du vil aktivere denne funktion skal du gå ind i opsætningen og hakke af for ”Share Public statistics” eller ”Share Public All”. Du kan også give en person tilladelse til at se alle dine data. Det gør du tilsvarende i opsætningen, hvor du skriver bruger-navn på den bruger som får ret til at se dine data (men ikke rette i opsætning elelr videregive dem til 3. person). Den person som skal få læseadgang til dine data skal være oprettet som IC-Meter bruger. Alle kan oprette sig som IC-Meter-brugere, uanset om de ejer en IC-Meter måler eller ej.

Hvilken type sensor anvendes i IC-Meter?

IC-Meter anvender markedets bedste sensorer, der rapporterer målinger af indeklimaet ind til en central server hvert 5. minut.

Hvordan måler IC-Meter vejrforhold udenfor?

IC-Meter anvender vejrdata og prognoser fra Norwegian Meteorological Institute og NRK

Hvilke Browsere er understøttet?

IC-Meter applikationen er testet til at virke sammen med følgende Browsere

Hvordan oprettes eksterne Målere

Se hvordan eksterne målere oprettes via følgende guide Setting up external meters

Hvordan defineres intervallerne for grøn, gul og rød?

 •  IC-Meter konceptet har en standard klassifikation, defineret af Statens Byggeforsknings Institut (SBi) i forbindelse med demonstrationsprojektet Dynamisk Varmeregnskab, hvor beboerne afregner for sundt indeklima, jo mere grønt, jo sundere og billigere. Klassifikationen består af 5 intervaller og afspejler, hvad der er godt for mennesker, bygningen og miljøet. Intervallerne justeres vinter og sommer halvår hhv. 1.11. og 1.5. Se også SBi notat og denne interessante artikel i Ingeniøren om projektet. Tankegangen er banebrydende og kan også bruges ifm. kontorudlejning.
 • Definer dine egne intervallerDu kan ændre intervaller i menuen ’Unit settings’. Her kan du vælge mellem standardindstillinger, andre offentlige kriterier eller definere egne værdier ved at vælge ’Custom’ på listen og herefter indtaste nye værdier. Husk Save thresholds.

  Hvis du vil dele dine kriterier med andre kasser og brugere, du bare definere dem som “Public”.

  Dine nye intervaller vil blive gennemført automatisk på den første dag i den følgende måned. Så hvis du fx ønsker at de nye grænseværdier for ’trafiklys’ skal være effektive fra 1. april, skal du definere dine kriterier i marts. Dette er nødvendigt af hensyn til generering af månedsrapporter så de ikke skal håndtere to farveintervaller i samme rapport.

 •