Category

IC-Meter

Sådan overholder I de nye krav om månedsrapportering og afregning fra 1.jan. 2022

By | IC-Meter | No Comments

Fra 1.1.2022 gælder nye regler for lejligheder med fjernaflæste varmemålere og brugsvandsmålere.

Der skal etableres forbrugsrapportering til kunden hver måned og afregning som minimum hvert kvartal.

Firmaet IC-Meter tilbyder at levere månedsrapportering og afregning med direkte integration til huslejeopkrævning, for varme og varmt og koldt brugsvand, samt el i lejligheder og lade standere.

Vi trækker forbrugsdata fra målere i lejlighederne via de eksisterende hjemtagningssystemer eller direkte fra varme- og vandmålerne. Konceptet har fuld integration til ERP-systemer såsom EG-Bolig og Unik.

Tilbud på månedsafregning for varme, vand og elektricitet

Mens vi venter på at Folketinget skal afgøre om vi må udbrede dynamisk varmeregnskab i lejeboliger generelt, er dette vort bud på fair varmefordelingsregnskaber. Vi foreslår at varmemålinger står for 40% af betalingen og de resterende 60% hentes hjem via betaling pr. kvadratmeter. Dette er muligt med den nye implementering af EU’s energieffektiviseringsdirektiv.

Artikel om køb af el til lejerne, og muligheden for at udnytte solcellestrøm: Hjælp dine lejere med at købe el ind i fællessskab.

Nye indeklimagrænser og ændret beregning af indeklimaindeks

By | IC-Meter | No Comments

SBI/Build har udarbejdet nye vejledende grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima.

De reviderede grænser er lagt ind som standard-indstilling. Brugerne kan fortsat bruge egne indeklimagrænser.

Samtidig er beregningen af indeklima indeks ændret. Indeklima indeks sammenfatter indeklimaet for en hel måned. Indekset afspejler indeklimaet i relation til hvad der er godt for mennesker, bygning og det globale klima.

Grundlaget er 5. min. målinger af temperatur, relativ fugt og CO₂. Den ringeste måling definerer indekset for hver 5 min. Indekset korrigeres for timer og dage hvor det lokale vejr er den primære årsag til mindre godt indeklima. I sommerperioden indgår temperatur ikke i beregning af indeks.

 Læs mere om det reviderede indeklima-indeks og SBI’s grænser for godt, mindre godt og ringe indeklima her

Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

By | IC-Meter | No Comments

Landsbyggefonden gennemfører en række forsøgs- og demonstrationsprojekter i den almene sektor, som skal sikre sundere boliger, lavere energiforbrug, samt smartere og billigere drift. Fondens ambition er at de nye koncepter udbredes i hele den almene sektor – fondens virkefelt.

MEN disse projekter har en lige så stor relevans for alle typer af lejligheder. Denne artikel præsenterer nogle nye muligheder for boligforeninger, der går op i sundhed, miljø og penge.

Læs mere: Nye muligheder for boligforeninger der går op i sundhed, miljø og penge

IC-Meter frigiver opdatering som forsimpler public API kald

By | IC-Meter | No Comments

For at imødekomme en række ønsker fra kunder, har IC-Meter lavet en opdatering af det offentlige API omkring specificering af tidshorisonter for data samt forenklet JSON output formatet, så data lettere kan importeres i f.eks. Excel og PowerBI. Denne opdatering påvirker ikke de eksisterende datakald.

 API kald med predefinerede periodelængder for seneste data

Fremfor altid at skulle angive et fra og til tidsinterval for data, er det i stedet muligt med den nye opdatering at specificere perioder som ’10-min’, ‘1-hour’, ’24-hours’, ‘1-week’, ’30-days’, ‘1-month’ og ‘1-year’, for at forenkle proceduren for kunder, der laver hyppige datakald og altid ønsker seneste data. Anvendes f.eks. perioden ’10-min’, hentes de nyeste data indenfor de sidste 10 minutter. Hvis der vælges en lang periode, kan svartiderne være langsomme, da der hentes mange datapunkter.

Nyt output format forenkler anvendelsen af analyseværktøjer såsom Excel og PowerBI

Det eksisterende JSON output er formateret jf. ’google-visualization’ og er valgt da det har lille overhead. Prisen er, at det er lidt kompliceret at parse. Med opdateringen er der nu mulighed for at vælge et mere ’simpelt’ JSON format, som er lettere at parse i analyseværktøjer som Excel og PowerBI.

 Yderligere information omkring IC-Meter API’er kan findes her: https://www.ic-meter.com/public-api/